Routekaart uit Corona

Soms voel je je als leiders in de gemeente van Christus wel een beetje het kabinet in het klein. Je moet allerlei beslissingen nemen – soms ook in de waan van de dag – en je hoopt dan maar dat het de goede, verstandige en meest heilzame beslissingen zijn voor iedereen, die bovendien op maximaal draagvlak kunnen rekenen. In de tussentijd zijn er natuurlijk ook vragen: ‘Waarom deze keuze of een andere niet?’. We proberen zo goed mogelijk – soms ook één-op-één – te communiceren over de keuzes, maar je kunt daar helaas ook niet iedereen in meenemen. Daarom hieronder een routekaart, met daarin waar we vandaan komen en waar hopelijk ook weer heen bewegen. Om zo een beeld en iets meer duidelijkheid te schetsen van de achterliggende processen.


Overleggroep

Het is allereerst goed om te weten dat we binnen CrossPoint een ‘Corona-overleggroep’ hebben. Hierin zijn verschillende disciplines vanuit de medewerkers rond de samenkomsten vertegenwoordigd. Dit zijn Bram Dijkstra (voorganger & kernteam), Jannieke Verkerk (teamleider Samenkomsten), Jan-Dick Verkerk (teamleider Beheer), Hans Luijk (coördinator Muzikanten & interim regisseur samenkomsten) en Wendy Combee (voorheen Kernteam). In deze groep overlegden we steeds welke stappen we konden of moesten nemen t.a.v. de samenkomsten. En dit is ook steeds de groep waar we beginnen als een volgende stap zich aandient.  


Sinds december jl.

De afgelopen weken, zelfs maanden, hebben we onze samenkomsten steeds verzorgd vanuit de huis- en studeerkamers van verschillende CrossPointers. Het besluit om tijdelijk niet vanuit de Breedenborgh te livestreamen was ingegeven door de verscherpte maatregelen vanuit de overheid en de dringende adviezen vanuit de landelijke kerk. Dit besluit is dus via de overleggroep, maar ook in samenspraak met de verschillende teams (gastvrouwen/-heren, geluid, beamer, streamer, muziek, beheer), genomen.

We deden daarmee een stap terug met onze samenkomsten: helaas weer zonder bezoekers en helaas nu ook zonder zang en muziek. Met name door die laatste stap, viel voor een groot deel de noodzaak weg om het hele podium en de techniek wekelijks in de Breedenborgh op te bouwen. Met de tweede golf in zicht en met aandacht voor de persoonlijke veiligheid van alle medewerkers is op dat moment besloten voor een tijdelijk vertrek uit de Breedenborgh en een terugkeer naar de manier van livestreamen zoals we dat tijdens de eerste golf ook hebben gedaan.

Keuzes:

 • Geen bezoekers, geen muziek;
 • Door wegvallen van bovenstaande en om ieders veiligheid te waarborgen, voorlopig geen uitzending vanuit de Breedenborgh.

Sinds januari jl.

Na de kerstvakantie zijn we voor het eerst het gesprek aangegaan over een eventuele terugkeer naar de Breedenborgh. Dit vanuit het besef dat de Coronacijfers weliswaar nog geen aanwijsbare verbetering lieten zien, maar we tegelijk als gemeente nog wel wat meer mogelijkheden hadden dan we op dat moment gebruikten (in beperkte aantallen samenkomen in één ruimte om een samenkomst te streamen is al die tijd toegestaan gebleven). Bovendien zagen we een forse terugval in de ‘kijkcijfers’ op Facebook en Youtube. Nu moeten we ons in de kerk vooral niet te veel laten bepalen door cijfers, maar enige indicatie is het wel. Want we ervaren allemaal misschien ook wel een afname in energie, optimisme en betrokkenheid.

Echter was er op dat moment nog niet voldoende draagvlak onder de medewerkers om een terugkeer te rechtvaardigen. Dit had deels te maken met de beeldvorming in de maatschappij rond kerkelijke samenkomsten, maar ook met de eigen veiligheid.

Keuzes:

 • Voorlopig blijven bij de gemaakte keuze: geen bezoekers, geen muziek, uitzenden vanuit huis.

Sinds eind februari jl.

Na het tussentijdse gesprek eind januari zijn er weinig ontwikkelingen geweest, die een stap vereisten. Maar inmiddels is er wel een kantelpunt gekomen in de maatschappij en ons eigen denken. Steeds vaker hoor je de vraag in hoeverre de genomen maatregelen nog opwegen tegen bijvoorbeeld de psychologische schade. En diezelfde vraag stellen we ook rond de samenkomsten: ‘In hoeverre wegen onze keuzes nog op tegen het verlies van het gevoel van samenzijn? In hoeverre kunnen we weer toewerken naar samenkomsten die weer een beetje ‘echt’ voelen?’

In die periode kwam ook de landelijke kerk met een vrij drastische versoepeling. Kort gezegd was het, wat de kerk betreft, weer toegestaan om met maximaal vier zangeressen/zangers te werken en maximaal dertig personen publiek toe te laten. Maar het besluit tot die versoepeling kwam vanuit de synode, zonder overleg met de minister, zonder overleg met andere kerken en zonder ondersteuning van structurele daling van de coronacijfers. Dat maakte dat deze versoepelingen binnen de kerk niet voetstoots werden overgenomen.

Binnen de Haarlemmermeer worden er door gemeenten inmiddels heel verschillende keuzes gemaakt. Wij als CrossPoint bleven bij onze keuze om vanuit huis te streamen, maar andere gemeentes maakten andere keuzes. Zo stond de PKN in Abbenes weer bezoekers toe, maar onze buurgemeenten, de Rank en de Witte Kerk, kiezen vooralsnog voor livestreamen zónder publiek.

Keuzes:

 • Ondanks versoepelingen vanuit de PKN: voorlopig blijven bij de gemaakte keuze van streamen vanuit huis.

Sinds maart

Begin maart hebben we een overleg gehad met het team rond de verschillende samenkomsten in de week van Pasen. Daarin is ook besproken hoe en waar we gaan samenkomen. We merkten dat we in dat gesprek langzaam en voorzichtig uitkwamen bij – in ieder geval een eenmalige – terugkeer naar de Breedenborgh. Daarbij werd het wel al snel duidelijk dat we niet zo groots konden en wilden uitpakken zoals met de samenkomst op Eerste Kerstdag. Er werd voor Eerste Paasdag dan ook gekozen voor een vorm zoals we daarvoor vaak zagen: met opgebouwd podium, een kleine muziekgroep en maximaal de voorganger en gastpersoon als sprekers. Daarnaast zal er nog gekeken worden naar ‘digitale samenzang’, zoals met ‘Ere zij God’ of ‘Houd Vol’ door de muziekteams is gedaan.

Keuzes:

 • Op Eerste Paasdag in ieder geval een eenmalige terugkeer naar de Breedenborgh.
 • Criterium daarbij: niet zo ‘uitpakken’ als met kerst, maar wel met een kleine bezetting qua muziek en sprekers.

Vanaf Pasen

Op Eerste Paasdag willen we dus weer live vanuit de Breedenborgh komen. Dat is een fijne stap voorwaarts en we merken nu al dat het weer nieuwe energie geeft! In de tussentijd merken we dat er ook weer draagvlak begint te ontstaan om toch ook ná Pasen de samenkomsten vanuit de Breedenborgh weer op te pakken.

 • Ondanks dat de coronacijfers nog geen structurele daling laten zien en een derde golf nog steeds wordt gevreesd, hebben we als kerk nog steeds ruimte om tot op zekere hoogte samen te komen.
 • Daarnaast is er goede hoop dat in de komende tijd het effect van de vaccinaties zichtbaar gaat worden en de overheid daarop ook zal versoepelen (zoals ook aangekondigd). 
 • Bovendien wordt de vraag in hoeverre de impact van de maatregelen nog opweegt tegen de (sociaal-econmische) schade steeds meer nijpend. Ook als gemeente zien we energie en betrokkenheid als het ware ‘weglekken’ en wordt het evident dat bijsturen nodig en gewenst is.

Dit alles in overweging nemende hebben we besloten dat we op korte termijn weer terugkeren naar de Breedenborgh voor onze samenkomsten:

 • De eerste keer zal op Eerste Paasdag zijn. We komen samen vanuit de Breedenborgh, zonder publiek maar met een kleine muzikantenbezetting.
 • Daarna zullen we, per week afwegend, weer vanuit de Breedenborgh komen, in eerste instantie met minimale bezetting. Vanuit daar kijken we of we rustig kunnen uitbouwen naar:
  • Weer iets meer podiumaankleding (en dus ook meer aanwezige medewerkers)
  • Een stevigere muzikale bezetting (zoals de teams graag werken)
  • En op termijn weer het welkom heten van gemeenteleden (publiek, door middel van aanmelding)

Per week zullen we zo de afweging maken, rekening houdend met de grenzen van de maatregelen, maar bovenal ook de gezondheid en bereidheid van de medewerkers. Zo mogelijk kunnen we altijd weer teruggrijpen op uitzenden vanuit huis.

Dit besluit zal in het kernteam besproken worden en aan het leiderschapsteam voorgelegd worden. We hopen zo, met elkaar, op een route te zijn naar weer een enigszins normaal gemeenteleven!